Rotterdam-Rijnmond

Tarieven

Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe, uniforme tariefstructuur voor loodsgeldtarieven in Nederland.

Tarieven

Op 6 december jl. publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het Tariefbesluit Loodsgelden 2020. Door middel van deze brief willen we u op de hoogte stellen van het feit dat de ACM een landelijke generieke tariefwijziging van + 3,03% heeft vastgesteld. Deze tariefwijziging wordt door meerdere factoren veroorzaakt, onder meer door het lagere aantal loodsreizen dat voor 2020 beraamd is. Daarnaast zijn de percentages in de matrix Frequentiekorting conform het unanieme advies van de sector aangepast (afbouw tabel 2017 naar tabel 2013 over 3 jaar in 3 gelijke stappen; voor 2020 bedraagt de maximale korting daardoor 38,00%).  

 

Het Tariefbesluit kunt u raadplegen op de website van de ACM: https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2019-12/besluit-loodsgeldtarieven-2020.pdf.  


LOODSGELDTARIEVEN 2020 

Download Tarievenboekje loodsgeld Rotterdam-Rijnmond 2020.pdf (PDF)  
Via de online rekenmodule kan een indicatie berekend worden voor het te verwachten loodsgeld. 


UNIFORME TARIEFSTRUCTUUR 

Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe, uniforme tariefstructuur voor loodsgeldtarieven in Nederland. Uitgebreide informatie over de nieuwe tariefstructuur is te vinden in de brochure Nieuwe tariefstructuur loodsgeld. Logisch en transparant per 1 januari 2014.pdf


VASTSTELLING LOODSGELDTARIEVEN 

Loodsgeldtarieven worden binnen deze tariefstructuur vastgesteld door de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Voor meer informatie over de achtergrond van het besluit van de ACM verwijzen we u naar de website van de ACM (www.acm.nl).